ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

UBXDTĐ gặp ĐKG Phạm Thông!