ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Tượng Vua Quang Trung An Vị Lên Bệ!

Ngày 2 tháng 7 năm 2017 UBXDTĐ – Tượng đồng to lớn Vua Quang Trung  được xe cẩu đưa lên an vị trên bục xây ngay góc đường Eulid và Business Pw thuộc thành phố Garden Grove với sự chứng kiến của truyền thông báo chí và đồng hương! Ũy Ban XDTĐ dự trù sẽ cử hành lễ khánh thành vào ngày 10 tháng 9 năm 2017 – Hiện tại số tiền xây dựng còn thiếu rất nhiều cần sự đống góp của toàn thể quý vị đồng hương – Mọi thắc mắc và đóng góp tài chánh, xin liên lạc về Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ -714-775-2222 hoặc Email: dipeangot@yahoo.com –

Leave a Comment