ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Tường thuật về buổi thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Quang Trung

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 21-8-2014, nhóm vận động xây dựng tượng đài Vua Quang Trung đã tổ chức một buổi họp tại địa điểm số 10161 Volsa Ave # 202C, thành phố Westminster CA 92683.

Thành phần tham dự là những đồng hương Bình Định có nhiệt tình và cùng mộT quan điểm với nhau, gồm có:

-Giáo Sư Lê văn Ba
-BS Nguyễn Chí Vỹ
-Ông Phạm Đình Tòng
-Ông Lê Cẩm Khoáng
-Ông Trương Thiết Kế
-Ông Lê Anh Dũng
-Ông Văn Công Định
-Ông Đặng Phú Phong
-Bà Nguyễn Thị Nghĩa
-Ông Nguyễn Hữu Cúc

Người vận động cho dự án nầy là Ông Đặng Phú Phong, trình bày quá trình
vận động về nhân sự và phát thảo dự án gồm có những điểm chính như sau:

-Tiếp xúc với chính quyền địa phương để xin phép
-Tìm người thực hiện bản vẽ
-Liên lạc với chủ đất, xin địa điểm xây dựng tượng đài

Để tiện việc thực hiện dự án, một Uy Bản được thành lâp với danh xưng là
ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG, với thành phần như sau

-Chủ tịch, BS Nguyễn Chí Vỹ
-Phó Chủ tịch phụ trách điều hợp, Ông Đặng Phú Phong
-Tổng Thư Ký , Bà Nguyễn Thị Nghĩa
-Phụ tá TTK Lê Cẩm Khoáng
-Phụ tá TTK Nguyễn Hữu Cúc
-Thủ Quỹ Trần Thị Ngọc Mai
Ủy Ban XDTĐ/VQT có:
1) Tiểu Ban Vận Động Tài Chánh gồm các Ông sau đây:
-Trưởng Ban: GS Lê Văn Ba
-Các Ủy Viên
BS Nguyễn Chí Vỹ – Phạm Đình Tòng
Ông Trần Ngọc Anh – Nguyễn Thế Bình
Ô Trương Thiết Kế – Ông Lê Cẩm Khoáng
Ông Nguyễn Hữu Cúc – Ông Đặng Phú Phong
Ông Lê Anh Dũng – Bà Nguyễn Thị Nghĩa
Bà Trần thị Ngọc Mai – Ông Văn Công Định

Tiền do đồng hương tự nguyện đóng góp đều được gởi vào một trương
mục ngân hàng, khi xuất quỹ phải có đủ hai chữ ký đã được ghi danh ở ngân hàng,
Mọi thu, chi đều phải hợp lý và phải cập nhật sổ sách rành mạch

@ Ủy Ban sẽ mời thêm Ông Võ Trấp , Dư Văn Hạ Diệp Mạnh lang vào Tiểu
Ban Vận Động Tài Chánh

@ Ủy Ban sẽ thành lập một website do Ông Lê Anh Dũng phụ trách

2) Ban Giám Sát gồm có:
-Trưởng Ban Ông Trương Thiết Kế
-Ủy viên Ông Văn Công Định
-Ủy viên Ông Diệp Mạnh Lang

Cuộc họp chất dứt lúc 1giờ 30 PM cùng ngày
Nguyễn Hữu Cúc

Leave a Comment