ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

Truyền Hình Việt nam /Hoa Thịnh Đốn phỏng vấn UBXDTĐ vua Quang Trung