ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

THƯ MỜI LỄ ĐỘNG THỔ