ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUANG TRUNG

THƯ MỜI KHÁNH THÀNH TƯỢNG VUA QUANG TRUNG